Join Us

dots2
Work with us

Open positions for applications

คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานกับเครื่องจักรได้
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วทบ.เคมี
3. มีประสบการณ์การทำงาน ในสายงาน อย่างน้อย 10 ปี
4. มีภาวะผู้นำ
หน้าที่และความรับผิดโดยสังเขป
1. กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
2. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
3. แก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมกันกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไม่ให้ถูกส่งไปยังกระบวนการต่อไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องทดสอบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความเที่ยงตรงอยู่เสมอ
6. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมี , สาขอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
3. มีประสบการณ์การทำงาน ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
4. มีภาวะผู้นำ
หน้าที่และความรับผิดโดยสังเขป
1. กำหนดนโยบายด้านการวางแผนการผลิต ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบได้ตรงตามกำหนดเวลา
2. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารการใช้บุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้ในขบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ควบคุมและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพในขบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับที่ลูกค้าต้องการ
4. ดำเนินการแก้ไขความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่
5. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน และควบคุมการผลิตสินค้า ภายในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าและนโยบายของบริษัท รวมทั้งแผนการงานด้านการตลาดและการขาย
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
Send an email to apply for the job and attach a resume and current photo to hr1.ccp@gmail.com Or call to inquire at 02-517-0978 during business hours (Tuesday – Saturday 8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Job application form